11. november 2016

Betingelser/GDPR

Velkommen som kunde hos greenclean !

Inden du opretter dig som kunde hos greenclean, anbefaler vi ALTID at du gennemlæser vores betingelser således sikrer vi, at du får den nødvendige information.

1. UDVENDIG VINDUESPUDSNING/POLERING/VASK

Udvendig vinduespudsning udføres som hovedregel KUN som abonnementsservice, og intervallet bestemmer du helt selv som kunde (4-6-8-12 uger). De vinduer som skal pudses, skal være nemt tilgængelige, det vil sige, at der skal være ca. 1 meter fri plads omkring vinduet, så vi har plads til at arbejde. Er der buske, havemøbler eller andet foran vinduet, anses dette for blokeret og vil derfor blive sprunget over.

Om vinteren skal der være ryddet for sne o.lign., så det er muligt at tilgå vinduerne på forsvarlig vis, er dette ikke tilfældet, anses vinduerne for blokeret, og vil derfor blive sprunget over. Er det ikke muligt at komme til ved enkelte vinduer, vil dette blive skrevet på fakturaen, så der er mulighed for at ændre det til næste gang.

Vinduer der er blokeret og sprunget over giver IKKE ret til afslag i prisen.

2. INDVENDIG VINDUESPUDSNING

Ønskes der indendørs vinduespudsning, skal dette bestilles pr. telefon eller mail senest 3 dage før næste pudsning. Indvendig vinduespudsning kan også være en fast aftale i abonnementet. Det er jeres ansvar som kunde at sørge for, at vindueskarmene er ryddet. Er dette ikke gjort bliver vinduerne betragtet som blokeret og vil derfor ikke blive pudset.

3. AFRENSNING AF VINDUER

greenclean tilbyder også afrensning af vinduerne, når en normal vinduespudsning ikke er nok til at fjerne skidtet.

Vi gør opmærksom på at afrensning udelukkende sker på kundens ansvar.

4. AFLÅSTE DØRE / HAVELÅGER TIL BAGHAVE OG LIGN.

Er havelågen / døren til baghaven låst? Hvis dette er tilfældet, kan vi aftale, at vi kontakter jer for tilgang eller aftale et specifikt tidspunkt på dagen, vi kommer. Er der ikke adgang til vinduerne ved ankomsten, forbeholder vi os retten til at opkræve det fulde beløb for den aftalte opgave. Det er Deres ansvar som kunde at meddele om eventuelle ændringer i tilgangen til din baghave eller andet.

5. HVAD BLIVER VASKET AF VED EN ALMINDELIG VINDUESPUDSNING?

Skidt, som er tilføjet vinduerne på naturlig vis.

Aftørring af bundlister.

Trafikfilm og pollen.

Efterladenskaber fra dyr tilføjet imellem intervallet.

6. HVAD BLIVER IKKE VASKET AF VED EN ALMINDELIG VINDUESPUDSNING?

Silikone og klistermærke rester fra f.eks. nye vinduer.

Kalk (Brug aldrig haveslangen til at vaske vinduerne, da dette efterlader kalkrester)

Cement, mørtel, maling, lak, olie og lignende.

Sålebænke.

Tag- / Veluxvinduer.

Blyindfattede vinduer.

Ru glas.

Buede glas.

Døre / Vinduer med tremmer for.

Revnede / Knuste ruder.

Genstridige efterladenskaber fra insekter der kræver afrensning

7. KAN JEG ÆNDRE TIDEN FOR VINDUESPUDSNING?

Ja, altid! Hvis der kommer noget i vejen eller du bare ønsker en ny tid, kan du sagtens gøre det. Vi skal dog bare have besked telefonisk eller på mail, senest 24 timer inden. Det gælder også ved ferie/renovering/spring i aftalen. De kan altid kontakte os pr. telefon eller mail for at høre, hvornår vi regner med at være ved Dem næste gang.

8. REKLAMATION

Skal ske senest 2 dage efter polering

9. INTERVAL

Intervallet ligger som hovedregel indenfor nedenstående

Hver 4 uge = 21-35 dag

Hver 8 uge = 49-63 dag

Hver 12 uge = 77-91 dag

Intervallet for vinduespudsningen fastsættes efter kundens ønsker, f.eks. hver 4 uge, som er det mest normale. Vi kan dog ikke garantere at vi kommer med præcist 4 uger imellem hver gang, der kan opstå sygdom, ferie, dårligt vejr.
I skoleferier, helligdage og ved højtider, kan der især forekomme disse forskydninger.

10. BETALINGSBETINGELSER

Når vi har pudset dine vinduer, vil du modtage en faktura fra os, enten på mail eller i din postkasse, alt efter hvad du har valgt. Denne faktura skal du blot betale inden den angive betalingsdato gennem din netbank. Du skal altså ikke hæve penge og stå klar med dem.

OBS: Vi modtager ikke kontanter på bilerne.

11. PRISREGULERING

Ændring af antal vinduer.

Ændring af stigearbejde.

Ændring af interval.

Indeksregulering (Fortages en gang om året på 0 – 5% – Og vil blive varslet på forhånd.).

12. VORES ARBEJDSTIDER

Mandag – Fredag Kl. 07:00 – 16:00

12. VORES TELEFONTIDER

Mandag – Fredag Kl. 09:00 – 15:00

12. HVAD MED VEJRET?

Vi udfører vinduespolering i alt slags vejr – dvs. sne, regn og frost er ingen hindring.

13. OPSIGELSE AF ABONNEMENT

1 Privat kunder:

1Opsigelse skal ske 1 måned før, til den 1. i en måned.

2Opsigelse SKAL ske pr. mail. (for alles bedste)

2 Erhvervs kunder:

1Opsigelse skal ske 3 måned før, til den 1. i en måned.

Ønskes samarbejdet stoppet med det samme vil middelsummen af 3 måneders omsætning blive faktureret.

2Opsigelse SKAL ske pr. mail. (for alles bedste)

13. PERSONOPLYSNINGER

Ved oprettelse som kunde hos greenclean, accepterer man at vi opbevarer ens oplysninger i vores sikre kundesystem.

 

Databehandleraftale (GDPR)

Baggrund for databehandleraftalen

 1. Denne aftale fastsætter de rettigheder og forpligtelser, som finder anvendelse, når greenclean foretager behandling af personoplysninger på vegne af Kunden.
 2. Aftalen er udformet med henblik på parternes efterlevelse af artikel 28, stk. 3, i Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) 2016/679 af 27. april 2016 om beskyttelse af fysiske personer i forbindelse med behandling af personoplysninger og om fri udveksling af sådanne oplysninger og om ophævelse af direktiv 95/46/EF (Databeskyttelsesforordningen), som stiller specifikke krav til indholdet af en databehandleraftale.
 3. Databehandleraftalen og de generelle betingelser som kunde hos greenclean er indbyrdes afhængige, og kan ikke opsiges særskilt. Databehandleraftalen kan dog erstattes af en anden gyldig databehandleraftale.
 4. Denne databehandleraftale har forrang i forhold til eventuelle tilsvarende bestemmelser i andre aftaler mellem parterne, herunder ovenstående generelle betingelser.
 5. Til denne aftale hører 2 bilag. Bilagene fungerer som en integreret del af databehandleraftalen.
 6. Kunden godkender at greenclean kan involvere underdatabehandlere til at behandle personlige data på kundens vegne. Databehandleraftalens Bilag A indeholder en liste over de eventuelle underdatabehandlere, som Kunden har godkendt.
 7. Databehandleraftalens Bilag B indeholder en nærmere af greencleans sikkerhedsforanstaltninger.
 8. Denne databehandleraftale frigør ikke greenclean for forpligtelser, som efter databeskyttelsesforordningen eller enhver anden lovgivning direkte er pålagt greenclean.
 9. Kundens forpligtelser: Kunden har (i) overfor omverdenen (herunder den registrerede) som udgangs-punkt ansvaret for, at behandlingen af personoplysninger sker indenfor rammerne af databeskyttelsesforordningen og databeskyttelsesloven, (ii) både rettighederne og forpligtelserne til at træffe beslutninger om, til hvilke formål og med hvilke hjælpemidler der må foretages behandling, (iii) ansvar for, at der foreligger hjemmel til den behandling, som greenclean instrueres i at foretage.
 10. Dataprocessering: greenclean behandler kun personoplysninger efter instruks fra Kunden, medmindre det kræves i henhold til EU-ret eller medlemsstaternes nationale ret, som greenclean er underlagt.

Behandlingssikkerhed

 1. Sikkerhedsforanstaltninger: greenclean skal sørge for passende tekniske og organisatoriske sikkerhedsforanstaltninger til beskyttelse af personoplysninger fra sikkerhedshændelser og for sikker og fortrolig opbevaring af personoplysninger i overensstemmelse med greencleans sikkerhedsforanstaltninger som beskrevet i bilag B.
 2. Fortrolighed: greenclean skal sikre, at enhver person som greenclean har bemyndiget til at behandle personoplysninger (herunder dets personale, agenter og underentreprenører), er underlagt en passende fortrolighedsforpligtelse (hvad enten der er tale om en kontraktlig eller lovbestemt tjeneste).
 3. Underretning om sikkerhedsbrud: Efter at være blevet opmærksom på et sikkerhedsbrud skal greenclean underrette Kunden uden unødig forsinkelse og skal fremlægge rettidig information vedrørende sikkerhedshændelsen, efterhånden som den bliver kendt eller anmodet om af kunden.
 4. Opdateringer til sikkerhedsforanstaltninger: Kunden erkender, at sikkerhedsforanstaltningerne er underlagt teknisk udvikling og at greenclean kan opdatere eller ændre sikkerhedsforanstaltningerne fra tid til anden, forudsat at sådanne opdateringer og ændringer ikke medfører forringelse af den samlede sikkerhed for de tjenester som Kunden køber.

Overførsel af oplysninger til tredjelande eller internationale organisationer

 1. Behandlingssteder: greenclean gemmer og behandler EU-data (defineret nedenfor) i datacentre beliggende inden for EU.

Bistand til Kunden

 1. I det omfang kunden ikke er i stand til selvstændigt at få adgang til de relevante personoplysninger inden for tjenesterne, skal greenclean (på Kundens bekostning) tilbyde et rimeligt samarbejde for at bistå kunden med passende tekniske og organisatoriske foranstaltninger så vidt muligt, samt reagere på anmodninger fra enkeltpersoner eller gældende databeskyttelsesmyndigheder vedrørende behandling af personoplysninger i henhold til aftalen. I tilfælde af, at en sådan anmodning rettes direkte til greenclean, skal greenclean ikke svare direkte på denne meddelelse uden Kundens forudgående tilladelse, medmindre det er tvunget ved lov. Hvis greenclean skal svare på en sådan anmodning, skal greenclean straks underrette Kunden og give denne en kopi af anmodningen, medmindre det er forbudt ved lov.
 2. I det omfang det kræves af greenclean i henhold til databeskyttelsesloven, skal greenclean (på Kundens bekostning) give adgang til oplysninger om greencleans behandling af personoplysninger i henhold til aftalen, for at gøre det muligt for kunden at udføre konsekvensanalyser for databeskyttelse eller konsultationer med databeskyttelsesmyndigheder som krævet i henhold til loven.

Sletning og tilbagelevering af oplysninger

 1. Ved ophør af tjenesterne vedrørende behandling forpligtes greenclean til, efter Kundens valg, at slette eller tilbagelevere alle personoplysninger til Kunden, samt at slette eksisterende kopier, medmindre EU-retten eller national ret foreskriver opbevaring af personoplysningerne.

greenclean
Name: Kristian Ditlev
Titel: Ejer